ПРОТОТИПИРАНЕ

Създаване на прототипи

Бързото прототипиране е метод на бързо изработване на почти идентични модели от триизмерна база данни за проектиране с помощта на компютър (CAD).
Принципът на бързо прототипиране се основава на изграждането на предмет от серия прилепени напречни сечения.
Софтуерът за бързо прототипиране създава всяко напречно сечение, като полага последователни слоеве от течност или друг тип прахообразен материал, който се споява и втвърдява, за да създаде крайната физическа форма.
Тези модели спомагат за намаляване на времето и разходите по разработването, позволявайки нанасянето на корекции в ранен етап от процеса на проектиране.
Бързото прототипиране спестява пари и време и позволява повишаване на качеството.

Необходимостта от непрекъснати иновации ни заставя постоянно да търсим пътища за подобряване на изделията и процесите. Използването на нови технологии позволява да се ускори разработването на нови изделия от концепцията до производството им, да се намалят загубите за сметка поддръжката на повторно използвани части и процеси, както и да се подобри качеството, като се предоставя разширен набор от интегрирани инструменти за анализ.
Това спомага да се преобразува жизнения цикъл на изделието. Управляваната среда за разработване позволява да се провежда съвместна работа в рамките на разширеното предприятие, като гарантира, че необходимите данни се доставят на необходимите хора в необходимото време.