„БИГ“ АД ИНВЕСТИРА В НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

2021-03-28

На 08.02.2016г. „Българска индустриална група“ АД („БИГ“ АД) сключи договор за БФП

BG16RFOP002-2.001-0919-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

       BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“  на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020, ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

              Наименование на проекта: „Внедряване на модерни технологии и машини за повишаване на конкурентоспособността на продуктите на „Българска Индустриална Група“ АД“

              Продължителност на проекта: 18 месеца;

              Начало: 08.02.2016г.

              Край: 08.08.2017г.

         Стойност на проекта: 1 666 667.00 лв., от които 849 858.49 лв.
европейско и 149 975.04 лв. национално съфинансиране
, и 666 833.47 лв. самоучастие на бенефициента.

Проектът е насочен към увеличаване на производителността на „БИГ“ АД и усвояване производството на нови високотехнологични продукти за мехатрониката и чистите технологии, основно за роботиката, автоматизацията, 3D технологиите, енергетиката и транспортното машиностроене, каквато е териториалната специализация по ИСИС за региона на Пловдив, както и повишаване експортния потенциал на дружеството и дела на добавената стойност в произвежданите от него продукти.

Чрез въвеждане в експлоатация на предвидените за закупуване по проекта активи в производството на дружеството, ще бъде постигнато увеличаване на производителността, намаляване на себестойността на единица продукция, повишаване качеството на произвежданите продукти, подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес

Дейности, които ще бъдат изпълнени по проекта: Дейност за подобряване на производствените процеси; Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; Дейност за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги.             Настоящият проект е важна стъпка в посока реализиране на дългосрочната стратегия на компанията за устойчиво развитие и разширяване на пазарните позиции на дружеството както на вътрешния, така и на европейския и световния пазар.